ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัทให้บริการด้านระบบสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้

  • CCTV System
  • Telephone Network System
  • Data Communication System
  • TDMA / CDMA Telephone System
  • SDH / Fiber Optic Communication Network System
  • Self – Supported , Guyed Mast Tower Antenna
  • Master Antenna TV System