โครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าโครงการ สานรักสานฝันแด่น้องบ้านเฟื่องฟ้าบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้านเด็กอ่อนรังสิตโครงการโรงเรียนของหนูโครงการโรงเรียนของหนูโครงการโรงเรียนของหนูโครงการโรงเรียนของหนูบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารบริษัทไพรศาสตร์ให้การสนับสนุนจัดอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคารโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้วโครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้ว

โครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้ว

โครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้ว

โครงการบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้ว


ทางบริษัท ร่วมบริจาคเครื่องใช้สำนักงาน ณ วัดสวนแก้ว…more

โครงการโรงเรียนของหนู

โครงการโรงเรียนของหนู

โครงการโรงเรียนของหนู


ทางบริษัท ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสีวลีจัดโครงการสร้างโรงเรียนของหนู จ ปทุมธานี โดยพนักงานบริษัทได้พร้อมใจกันร่วมเล่นกิจกรรม ตลอดจน มอบการแสดงสุดพิเศษ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในสังคม…more

โครงการสานฝันปันรัก แด่น้องบ้านเฟื่องฟ้า

บ้านเพื่องฟ้า

โครงการสานฝันปันรัก แด่น้องบ้านเฟื่องฟ้า


ทางบริษัท ร่วมกับบ้านเฟื่องฟ้า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยพนักงานบริษัทได้พร้อมใจกันร่วมเล่นกิจกรรม ตลอดจน มอบการแสดงสุดพิเศษ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในสังคม…more

โครงการบริจาคสิ่งของบ้านเด็กอ่อนรังสิต

บ้านเด็กอ่อนรังสิต

บ้านเด็กอ่อนรังสิต


ทางบริษัท ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสีวลีจัดโครงการบริจากสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต จ ปทุมธานี โดยพนักงานบริษัทได้พร้อมใจกันร่วมเล่นกิจกรรม ตลอดจน มอบการแสดงสุดพิเศษ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในสังคม…more