รางวัล

รางวัลประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
ประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ

ประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์ และพิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ

ประกาศนียบัตรจากกรมทหารม้ารักษาพระองค์
พิธีรับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 นางสาวนฤมล แย้มสกุลณา เป็นตัวแทนบริษัท รับใบ certificate จากกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสที่บริษัทให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม หนักสูตรความรู้พื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอก ภายในอาคาร ณ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จ.สระบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา
นางสาวนฤมล แย้มสกุลณา เป็นตัวแทนบริษัท รับใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนาเนื่องในโอกาสที่บริษัทให้ การสนับสนุน การจัดฝึกอบรม หนักสูตรการทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูง