Our ServiceCall CenterOur ServiceOur ServiceAIRElectricalElectricalElectricalplumplumplumplumTelecommunicationTelecommunicationTelecommunicationTelecommunicationTelecommunicationTelecommunication

บริการนอกสถานที่
ความพึงพอใจของลูกค้า เรามีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในส่วนของเอกชนและรํฐบาล และยึดมั่นในวิชาชีพของเราที่จะจัดหาบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.
เราเสนอราคาที่เป็นธรรม ลูกค้าสามารถทราบรายละเอียดการคิดบริการก่อนให้เราลงมือให้บริการ เพื่อความมั่นใจได้ว่าเป็นความต้องการของลูกค้าจริงๆ

  • บริการให้คำปรึกษา
  • บริการทีมช่าง
  • บริการงานติดตั้ง
  • บริการงานซ่อมแซม
  • บริการงานปรับปรุง
  • บริการงานติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน